Solveiga Mykolaitytė: „Kartais gyvenime nereikia jokio plano“